مهندس احمدرضا محسنی

احمدرضا محسنی

مهندس احمدرضا محسنی

(جوانترین متخصص استان)
مدارک اخذ شده:

  • MCITP Enterprise Admin 2008
  • MCSA 2008